GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NGÀY 14/03/2019

Nội dung của Giao dịch như sau:

Xem thêm

Báo Cáo Quản Trị CTCP Phân Phối Top One năm 2018

Nội dung chi tiết BCQT của CTCP Phân phối Top One năm 2018 chi tiết như sau:

Xem thêm

Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn.

Ngày 24 tháng 05 năm 2018, CTCP phân phối Top One có nhận được thông báo trở thành cổ đông lớn như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 21 tháng 05 năm 2018, CTCP Phân phối Top One đã có công văn gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD), về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày 21/05/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One đã tiến hành họp và thông qua một số nội dung sau:

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN

Công ty cổ phần Phân phối Top One kính gửi quý vị báo cáo thường niên năm 2016 với nội dung như sau:

Xem thêm

KÍ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 29 tháng 06 năm 2017, CTCP phân phối Top One, đã kí Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm với nội dung như sau:

Xem thêm

Báo Cáo giao dịch của các cổ đông lớn.

Ngày 11/8/2017, CTCP phân phối Top One đã nhận được Báo cáo giao dịch của các cổ đông lớn như sau:

Xem thêm
1    2   3    4    5    Sau   Cuối