GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NGÀY 15/03/2019 LẦN 1

CTCP Phân phối Top One xin thông báo nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NGÀY 14/03/2019

Nội dung của Giao dịch như sau:

Xem thêm

Thay đổi nhân sự

Thay đổi nhân sự

Xem thêm

Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn.

Ngày 24 tháng 05 năm 2018, CTCP phân phối Top One có nhận được thông báo trở thành cổ đông lớn như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 21 tháng 05 năm 2018, CTCP Phân phối Top One đã có công văn gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD), về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

Ngày 03 tháng 07 năm 2018, CTCP Phân phối Top One đã thực hiện ký hợp đồng số 121/2018/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN

Công ty cổ phần Phân phối Top One kính gửi quý vị báo cáo thường niên năm 2016 với nội dung như sau:

Xem thêm
1    2    3   4    5    Sau   Cuối