THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

Ngày 03 tháng 07 năm 2018, CTCP Phân phối Top One đã thực hiện ký hợp đồng số 121/2018/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN

Công ty cổ phần Phân phối Top One kính gửi quý vị báo cáo thường niên năm 2016 với nội dung như sau:

Xem thêm

KÍ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 29 tháng 06 năm 2017, CTCP phân phối Top One, đã kí Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm với nội dung như sau:

Xem thêm

Báo Cáo giao dịch của các cổ đông lớn.

Ngày 11/8/2017, CTCP phân phối Top One đã nhận được Báo cáo giao dịch của các cổ đông lớn như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA CỔ PHIẾU LƯU KÝ BỔ SUNG

Ngày 09 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân Phối Top One đã nhận được thông báo sô 784/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN 7

Ngày 19 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã nhận được giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 7 như sau:

Xem thêm

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày 22 tháng 03 năm 2017, ông Đinh Văn Tạo có đơn gửi UBCKNN, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tổ chức phát hành với nội dung như sau:

Xem thêm
1    2    3    4   5    Sau   Cuối