THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Ngày 04 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã nhận được thông báo số 777/TB-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN LẦN 2.

Ngày 01 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam(VSD) cấp giấy chứng nhận số: 38/2015/GCNCP-VSD-2 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TĂNG VỐN THÀNH CÔNG

Ngày 22/07/2016, UBCKNN đã có công văn số:4824/UBCK-QLCB gửi CTCP Phân phối Top One về việc phát hành tăng vốn thành công,với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Ngày 22/07/2016, CTCP Phân phối Top One có công văn số: 227.1/2016/CV-TOP về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành như sau:

Xem thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN VỚI CỔ ĐÔNG ĐÃ LƯU KÝ

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới Quý vị Cổ đông ĐÃ LƯU KÝ chứng khoán hướng dẫn các bước thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau.

Xem thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN VỚI CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới Quý vị Cổ đông CHƯA LƯU KÝ chứng khoán các bước thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau:

Xem thêm

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới Quý cổ đông nội dung chi tiết của Bản cáo bạch chào bản cổ phiếu ra công chúng như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Ngày 02 tháng 06 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số: 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2016.

Xem thêm
1    2    3    4   5    Sau   Cuối