THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Qúy vị vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm dưới đây:

Xem thêm

THƯ NGỎ

Ngày 30 tháng 08 năm 2016, thay mặt Ban lãnh đạo CTCP Phân phối Top One,Chủ tịch HĐQT ông Đinh Văn Tạo đã có thư ngỏ gửi toàn thể Quý vị cổ đông như sau:

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG.

Ngày 04 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã nhận được Quyết định số 487/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Ngày 04 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã nhận được thông báo số 777/TB-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN LẦN 2.

Ngày 01 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam(VSD) cấp giấy chứng nhận số: 38/2015/GCNCP-VSD-2 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TĂNG VỐN THÀNH CÔNG

Ngày 22/07/2016, UBCKNN đã có công văn số:4824/UBCK-QLCB gửi CTCP Phân phối Top One về việc phát hành tăng vốn thành công,với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Ngày 22/07/2016, CTCP Phân phối Top One có công văn số: 227.1/2016/CV-TOP về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành như sau:

Xem thêm
1    2    3    4    5   Sau   Cuối