NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới quý vị Nghị quyết HĐQT số : 1212/2016/NQ-HĐQT với nội dung sau:

Xem thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN

Ngày 06 tháng 03 năm 2017, CTCP Phân phối Top One đã nhận được báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Bà Vũ Thị Hóa và bà Nguyễn Thị Tuyết Lan người có liên quan tới chủ tịch HĐQT đăng ký bán cổ phiếu với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Qúy vị vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm dưới đây:

Xem thêm

THƯ NGỎ

Ngày 30 tháng 08 năm 2016, thay mặt Ban lãnh đạo CTCP Phân phối Top One,Chủ tịch HĐQT ông Đinh Văn Tạo đã có thư ngỏ gửi toàn thể Quý vị cổ đông như sau:

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG.

Ngày 04 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã nhận được Quyết định số 487/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Ngày 04 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã nhận được thông báo số 777/TB-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu như sau:

Xem thêm
1    2    3    4    5   Sau   Cuối