THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Ngày 26/02/2016, Công ty Cổ phần Phân phối Top One đã có Công văn số: 262/2016/CV-Topone, gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2016 như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM(VSD)

Ngày 25/02/2016, Trung tâm lưu ký Chứng khán Việt Nam( VSD) có công văn số: 1853/VSD-ĐK, Về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khán do đăng ký bổ sung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU LƯU HÀNH.

Ngày 18/02/2016 CTCP Phân Phối Top One có Công văn số: 18.02/2016/CV-TOP về việc thay đối số lượng cổ phiếu lưu hành gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội(HNX) - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ngày 12 tháng 01 năm 2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số: 138/UBCK-QLPH về việc phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Phân phối Top One như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Công ty cổ phần Phân phối Top One xin thông báo tới Quý Cơ quan quản lý, Quý Doanh nghiệp và Quý cổ đông, Giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 5.

Xem thêm

THÔNG BÁO

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông

Xem thêm

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu :TOP

Ngày 16/07/2015,Sở giao dịch chứng Hà Nội có công văn số:744/TB-SGDHN chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên của CTCP Phân phối Top One mã chứng khoán TOP

Xem thêm
Đầu   Trước   6    7   Sau   Cuối