CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CTCP Phân Phối Top One kính gửi Quý vị quan tâm nội dụng các Tờ trình như sau:

Xem thêm

ĐIỀU LỆ CTCP PHÂN PHỐI TOP ONE 30.06.2018

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị nội dung chi tiết của Điều lệ công ty mới được ban hành như sau:

Xem thêm

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY TOP (30.06.2018)

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị Quy chế quản trị công ty với nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Kính gửi Quý vị Cổ đông tài liệu tham khảo của Đại đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông 04/04/2016

Với kết quả kinh doanh năm 2015 đạt vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, kế hoạch 2016 của Công ty dự kiến đạt doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 10% với các hoạt động kinh doanh trọng tâm: Tiếp tục mở rộng mảng phân phối, mở chuỗi siêu thị bán lẻ; tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư; sản xuất sản phẩm mang thương hiệu TOP ONE.

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Ngày 29/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân Phối Top One đã tiến hành họp và ra quyết nghị sau: ( Vui lòng click vào đường link đấy)

Xem thêm

THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.

Công ty cổ phần Phân phối Top One xin thông báo tới Quý vị cổ đông thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân phối Top One; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Phân phối Top One ngày 16/11/2015.

Xem thêm
1   2    Sau   Cuối