ĐƠN ỨNG CỬ VÀO HĐQT NĂM 2019

CTCP Phân phối Top One đã nhận được đơn ứng cử của Cổ đông nắm giữ trên 5% với nội dung như sau:

Xem thêm

CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CTCP Phân Phối Top One kính gửi Quý vị quan tâm nội dụng các Tờ trình như sau:

Xem thêm

TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra tốt đẹp nhất, CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị tài liệu họp như sau:

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2019 VỀ VIỆC MUA CÔNG TY CON.

Ngày 26 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One đã thông qua Nghị quyết mua công ty con với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 06 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One đã họp và ra Ngị quyết sau:

Xem thêm

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY TOP (30.06.2018)

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị Quy chế quản trị công ty với nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018( PHẦN 2)

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị Cổ đông nội dung chi tiết ở files đính kèm

Xem thêm

THÔNG BÁOTHƯ MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CTCP Phân phối Top One kính gửi quý vị Cổ đông nội dung chi tiết thư mời họp với nội dung như sau:

Xem thêm
1    2    3   4    5    Sau   Cuối