NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày 21/05/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One đã tiến hành họp và thông qua một số nội dung sau:

Xem thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

Ngày 27 tháng 02 năm 2017, tại khách sạn Perfect số 1 đường Thanh Bình, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội được tiến hành dưới sự chỉ đạo của ông Đinh Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT và sự hiện diện của các phòng ban trong công ty. Nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017.

CTCP Phân phối Top One kính gửi quý vị chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội cụ thể như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi Quý cổ đông thư mời họp và tài liệu ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 04 tháng 01 năm 2016, CTCP Phân phối Top One có công văn số: 41/2017/CV-Topone gửi Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam với nội dung như sau:

Xem thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Ngày 28 tháng 11 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã tập hợp ý kiến của cổ đông về việc xin hủy niêm yết ở sàn UPCOM để chuyển qua niêm yết tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông 04/04/2016

Với kết quả kinh doanh năm 2015 đạt vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, kế hoạch 2016 của Công ty dự kiến đạt doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 10% với các hoạt động kinh doanh trọng tâm: Tiếp tục mở rộng mảng phân phối, mở chuỗi siêu thị bán lẻ; tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư; sản xuất sản phẩm mang thương hiệu TOP ONE.

Xem thêm

THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.

Công ty cổ phần Phân phối Top One xin thông báo tới Quý vị cổ đông thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Xem thêm
1    2    3    4    5   Sau   Cuối