NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân phối Top One; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Phân phối Top One ngày 16/11/2015.

Xem thêm

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Kính trình Quý cổ đông phương án phát hành và sử dụng vốn.

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE.

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015(Phần 2)

Công ty cổ phần Phân phối Top One kính gửi quý Cổ đông tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

Công ty cổ phần Phân phối Top One kính gửi quý Cổ đông tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Ngày 29/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân Phối Top One đã tiến hành họp và ra quyết nghị sau: ( Vui lòng click vào đường link đấy)

Xem thêm

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Kính gửi Quý vị Cổ đông tài liệu tham khảo của Đại đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Xem thêm
Đầu   Trước   6   Sau   Cuối