TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra tốt đẹp nhất, CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị tài liệu họp như sau:

Xem thêm

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Ngày 28 tháng 03 năm 2019, CTCP Phân phối Top One đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đinh Văn Tạo như sau:

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2019 VỀ VIỆC MUA CÔNG TY CON.

Ngày 26 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One đã thông qua Nghị quyết mua công ty con với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nội dung chi tiết của giao dịch như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 06 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One đã họp và ra Ngị quyết sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

Ngày 03 tháng 07 năm 2018, CTCP Phân phối Top One đã thực hiện ký hợp đồng số 121/2018/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vi nội dung chi tiết Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 như sau:

Xem thêm

BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị nội dung chi tiết Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 với nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm
1   2    3    4    5    Sau   Cuối