THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

Ngày 03 tháng 07 năm 2018, CTCP Phân phối Top One đã thực hiện ký hợp đồng số 121/2018/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vi nội dung chi tiết Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 như sau:

Xem thêm

BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị nội dung chi tiết Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 với nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018( PHẦN 2)

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị Cổ đông nội dung chi tiết ở files đính kèm

Xem thêm

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018( PHẦN 1)

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị Cổ đông tài liệu chi tiết như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁOTHƯ MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CTCP Phân phối Top One kính gửi quý vị Cổ đông nội dung chi tiết thư mời họp với nội dung như sau:

Xem thêm

CÔNG VĂN GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 11 tháng 04 năm 2018, CTCP Phân phối Top One đã nhận được công văn chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội với nội dung như sau:

Xem thêm

GIẢI TRÌNH BCTC RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QIII/2017

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới quý vị giải trình BCTC riêng và hợp nhất quý III/2017 với nội dung như sau:

Xem thêm
1    2   3    4    5    Sau   Cuối