THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC CHUYỂN SÀN

Kính gửi Quý cổ đông Thông báo, Tờ trình và Phiếu lấy ý kiến về việc chuyển cổ phiếu TOP từ sàn giao dịch UPCOM sang sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ngày 10 tháng 11 năm 2016, CTCP phân phối Top One đã nhận được thông báo số 90/TM-VHDN với nội dung như sau:

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

Ngày 26 tháng 10 năm 2016, CTCP Phân phối Top One nhận được công văn số: 65935/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, CTCP Phân phối Top One nhận được công văn số: 2324/TB-VSD với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ MUA CỔ PHIẾU

Ngày 25/10/2016, Chủ tịch HĐQT Đinh Văn Tạo đã mua xong số lượng cổ phiếu đã đăng ký như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO CHỐT CỔ TỨC VÀ CHUYỂN SÀN.

CTCP Phân phối Top One xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức bằng tiền mặt và xin ý kiến chuyển sàn niêm yết như sau:

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One đã tiến hành họp và ra Nghị quyết với nội dung như sau:

Xem thêm

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH.

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, CTCP Phân phối Top One có công văn số: 1010/2016/TOP/CV/CBTT gửi UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội(HNX)với nội dung như sau:

Xem thêm
1    2    3   4    5    Sau   Cuối