BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

Ngày 27 tháng 02 năm 2017, tại khách sạn Perfect số 1 đường Thanh Bình, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội được tiến hành dưới sự chỉ đạo của ông Đinh Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT và sự hiện diện của các phòng ban trong công ty. Nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017.

CTCP Phân phối Top One kính gửi quý vị chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội cụ thể như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO MUA CỔ PHIẾU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT.

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, ông Đinh Văn Tạo đã có đơn đăng ký mua cổ phiếu gửi UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổ chức phát hành để thay thế cho đơn đăng ký mua trước đó với nội dung như sau:

Xem thêm

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017 CỦA CTCP PHÂN PHỐI TOP ONE

Ngày 12 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở chính công ty đã diễn ra cuộc họp triển khai kế hoạch và định hướng năm 2017 giữa Hội đồng quản trị và ban Giám đốc công ty với các nội dung chính như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi Quý cổ đông thư mời họp và tài liệu ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

Xem thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Ngày 12 tháng 01 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã phát hành báo cáo quản trị công ty năm 2016 với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016.

09h20' ngày 09 tháng 01 năm 2017, tại trụ sở chính CTCP Phân phối Top One, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với nội dung như sau:

Xem thêm

LỄ VINH DANH DOANH NGHIỆP MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2016

Ngày 11 tháng 12 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã được vinh danh là một trong những doanh nghiệp mạnh và phát triển nhất Việt Nam năm 2016. Dưới đây là một số hình ảnh trang trọng của buổi lễ vinh danh

Xem thêm
1    2    3    4   5    Sau   Cuối