BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2016

 Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây:

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlSWNfandnUnB0ZVE/view