Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị chi tiết Nghị quyết của cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

drive.google.com/file/d/1Vjpw8GCCXBN7i_x5TKNUfJLaDvLb0w7F/view