Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

29/05/2020 - 11:02 AM

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị chi tiết Nghị quyết của cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

drive.google.com/file/d/1Vjpw8GCCXBN7i_x5TKNUfJLaDvLb0w7F/view