LỄ VINH DANH DOANH NGHIỆP MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2016

 

CTCP Phân phối Top One được vinh danh là doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững năm 2016.

Ông Đinh Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT công ty tại lễ vinh danh.

 

CTCP Phân phối Top One chụp ảnh lưu niệm cùng các ban ngành và các công ty khác tại lễ vinh danh.