THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017