THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017