THÔNG BÁO MUA CỔ PHIẾU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT.

 Cập nhật lúc 17h06' ngày 17 tháng 02 năm 2017.

  Ngày 17 tháng 02 năm 2017, ông Đinh Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT công ty đã có đơn đăng ký mua cổ phiếu gửi UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổ chức phát hành để thay thế cho đơn đăng ký mua trước đó .

  Lý do: Theo luật chứng khoán hiện hành, nếu một cá nhân hoặc tổ chức nào đó muốn mua quá 25% vốn điều lệ của một công ty niêm yết sẽ  phải làm hồ sơ chào mua công khai gửi UBCKNN. Hồ sơ, thủ tục mất nhiều thời gian sẽ ảnh hưởng tới cơ hội đầu tư, do đó ông Đinh Văn Tạo đã làm đơn xin mua rút khối lượng xuống dưới 25% để có thể giao dịch được ngay.