BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

28/02/2017 - 12:00 AM

 

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlS1NpTzhncFFKZG8/view