BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN

 Quý vị vui lòng Click vào đường link dưới đây để đọc chi tiết:

 drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjldldnMUNDeGlGbE0/view

Danh sách người có liên quan

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjldjFrYmEzdzhPLVU/view