GIẢI TRÌNH BCTC QUÝ II NĂM 2017

 Để có được kết quả kinh doanh vượt trội của quý II năm 2017, toàn thể ban lãnh đạo công ty cũng như CBCNV đã nỗ lực không ngừng.

Quý vị có thể xem chi tiết bảng so sánh dưới đây để các con số nói nên điều đó.

 

- Theo phòng Kế toán tài chính-