Giải trình BCTC hợp nhất quý II/2017

 Nội dung chi tiết như sau