BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để biết thêm chi tiết:

Link 1:

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlWEZSTkRWMmdGMkk/view

Link 2:

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlMHNrRG1VVFk2Rnc/view