TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018( PHẦN 1)

 Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/drive/folders/1OydO2LIlFkGOi-IOW6M7TegQ9NBky4Om