TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018( PHẦN 2)

 Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/drive/folders/1FjjNprCeS_IDiTRHzBjSlEI8Ck6TP8g1