BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

 Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây:

drive.google.com/file/d/1QIxbEIWHLytA4E3D6TD911dFO1k2Ocam/view