NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây:

drive.google.com/file/d/1LlZVa3mzykjEkgC9JyjBGRvZ8YBPuoaf/view