QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY TOP (30.06.2018)

 Quý vị Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/1KvtYBRfCUNearOjCFjPVkSWRedAckGax/view