BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

 Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn sau để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlaVNBU0YyTzM2VzV3VUdIUnl0UFlSQWQ5QkJn/view