BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY NGÀY 27/4/2019

05/05/2019 - 11:27 PM

 Thứ 7 , 28/4/2019 , 9:30 , ( GMT + 7 )

Quý vị Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlaUlKM3pVVTU5WUFhNVcydUlzX2VYcXRVMk9n/view