THƯ MỜI HỌP VÀ GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019

 Thứ 6, ngày  08/11/2019

 

 

                                                             

                                                                       MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI