BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019

 Thứ 3, 19/11/2019

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/1zSYgG0nKbqQZ31jt8YyM_OGiTFQAVlmq/view