BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020( NGÀY 14 THÁNG 04 NĂM 2020)

 Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2020

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/1NqpjjEyacw8NU0TRwMU3p7I8tUNf83Xo/view