Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN công ty tự lập với báo cáo kiểm toán lập

08/01/2017 - 12:14 AM

 Công ty CP phân phối Top One xin Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế TNDN công ty tự lập với báo cáo kiểm toán lập

drive.google.com/file/d/1BRX5DYVb-Z88mmFBRgZ0_f1vbd7oK3_B/view