GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2017 ĐÃ SOÁT XÉT SO VỚI NĂM 2016

08/01/2017 - 12:14 AM

Công ty cổ phần Phân phối Top One xin Giải trình chênh lệch BCTC riêng giữa niên độ năm 2017 công ty tự lập với báo cáo kiểm toán như sau: 

drive.google.com/file/d/1JItW_BKFQNJoiU-h4t-_yU7VQrsINM9C/view