GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2017 ĐÃ SOÁT XÉT SO VỚI NĂM 2016

08/01/2017 - 12:14 AM

 Công ty CP phân phối Top One xin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN giữa niên độ năm 2017 đã soát xét so với năm 2016drive.google.com/file/d/1JItW_BKFQNJoiU-h4t-_yU7VQrsINM9C/view