GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 SO

08/01/2017 - 12:14 AM

Công ty cổ phần Phân phối Top One xin Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2017 so với 6 tháng đầu năm 2016

drive.google.com/file/d/14-zwOhsXAJwmBZsHtKqYf15czq5pCOtN/view