BCTC giữa niên độ đã soát xét(07/08/2020)

07/08/2020 - 3:25 PM

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 của Công ty cổ phần phân phối Topone do công ty TNHH kiểm toán TTP phát hành. Và thư giải trình của Công ty về chênh lệch LNST của BCTC đã được soát xét và giải trình ý kiến từ chối của kiểm toán sau khi soát xét BCTC bán niên. 

Để xem chi tiết quý vị xin vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây: 

BCTC bán niên : drive.google.com/file/d/1me8xhKSpEJbOqj3uLBPZkPMIORT_QEw9/view

Giải trình chênh lệch LNST của BCTC đã soát xét : drive.google.com/file/d/1NtR8W_oREROTphbx39jiX2zkAhkb32V6/view

Giải trình ý kiến từ chối của kiểm toán sau khi soát xét BCTC bán niên: drive.google.com/file/d/1qHV8SXRw7Q_THKOFtuvSEdOr7O3Fe-vF/view 

Trân trọng./.