BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3/2020 VÀ GIẢI TRÌNH LNST CÔNG TY MẸ QUÝ 3/2020

15/10/2020 - 12:00 AM

 Công ty cổ phần phân phối Top One  kính gửi: Báo cáo tài chính riêng quý 3/2020 và Giải trình LNST công ty mẹ quý 3/2020

Chi tiết mời quý vị xem tại đường link dưới đây:

1. Báo cáo tài chính riêng quý 3/2020

drive.google.com/file/d/1_MQtdi4poAVeKTjkwhDxvYHWbIkJKwh7/view

2.  Giải trình LNST công ty mẹ quý 3/2020

drive.google.com/file/d/1hp1iJADIh9YPcqQCu4e_gdEbhUio8_cv/view