NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 31/12/2020 VỀ VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

31/12/2020 - 12:00 AM

Ngày 31/12/2020,  Công ty CP Phân phối Top One xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Chi tiết kính mời Quý vị xem tại link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1gjj-9XglL7SL5RA21RiRW_Qja1WKC4GG/view