THƯ MỜI HỢP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

27/01/2021 - 4:59 PM

Ngày 27/01/2021, Công ty cổ phần Phân phối TopOne kính gửi Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết kính mời Quý vị xem tại link bên dưới:

drive.google.com/file/d/1C2ng_VxjTG_egkNHB1a6k_2mnjGwX2ae/view