CÔNG BỐ BẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (PHÁT HÀNH NGÀY 28/01/2021)

29/01/2021 - 12:00 AM

 Ngày 29/01/2021, công ty Cổ phần phân phối Top One xin gửi nội dung bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính năm  2020. Chi tiết kính mời Quý vị xem ở link dưới đây:

1. Báo cáo tài chính năm 2020

drive.google.com/file/d/1i8gCr1JEqpsa4lRGcQPPfjWa2ftb0_Eh/view 

 2. Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính năm 2020

drive.google.com/file/d/1j4_9I7_uvHLLbrQN8qLt1XNsjA5p51zS/view