BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

29/01/2021 - 3:53 PM

 Ngày 29/01/2021, công ty cổ phần Phân phối Top One xin gửi: Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.

Chi tiết kính mời Quý vị xem tại link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1lGLdSt1a3Dx7tmpcHohNIuWOWeuOD3wR/view