BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021( NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2021)

18/02/2021 - 2:43 PM

Công ty cổ phần phân phối Top One xin gửi Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021. Chi tiết xin vui lòng xem tại link dưới:

 drive.google.com/file/d/1e6gttvGBo64HxJIWMLLgo7R-7ZUsUEnc/view