KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (14/6/2021)

14/06/2021 - 12:00 AM

 Công ty cổ phần Phân phối Top One xin thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021.

Chi tiết kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1R8FcFuqm8IHYzLTJowObeSqrM6Wb42oD/view