Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối Top One thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc mới (1

12/07/2021 - 12:00 AM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One thông qua việc miễn nhiện và bổ nhiệm Giám đốc công ty.

Chi tiết mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1G3u2DJnahDv4i9t2cD3xhBBmZF7kaJeU/view