BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (02/8/2021)

02/08/2021 - 12:00 AM

Công ty cổ phần phân phối Top One thông báo nội dung Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã được kiểm toán .

Chi tiết kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/19sRDfCgoX6i6gX28k4jUMCqH7QCTJ-Mu/view