Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh

03/10/2022 - 12:00 AM

 Ngày 31/08/2022, HĐQT được bầu tại ĐHCĐ bất thường ngày 28/08/2022 họp phiên đầu tiên, bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý chủ chốt: 

- Chủ tịch HĐQT: ông Vũ Đình Phúc

- Giám đốc: ông Đặng Đức Lợi

- Phó Giám đốc: ông Chu Xuân Lai

- Kế toán trưởng: ông Bùi Quốc Tuấn

Chi tiết biên bản xem tại: drive.google.com/file/d/19k1J7YQUZEmllJX6RKWSJrrD1hQ-YoXZ/view

Nghị quyết HĐQT: drive.google.com/file/d/16xl0nkZs7zgJbJ83SzisslmWDYmnBw4z/view