Đăng ký kinh doanh lần thứ 11

03/10/2022 - 12:00 AM

Ngày 6/9/2022, Sở KHDT cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 11, nội dung: 

Thay đổi người đại diện pháp nhân sang ông Đặng Đức Lợi, chức danh Giám đốc Công ty.

Chi tiết xem tại  drive.google.com/file/d/19IOZhN-2EOsjl1XySptszlzpJdXQoz7J/view